Zarządzanie Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a)    placówkach wsparcia dziennego;
b)    centrach integracji społecznej;
c)    klubach integracji społecznej;
d)    dziennych domach i klubach seniora;
e)    środowiskowych domach samopomocy;
f)    warsztatach  terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

Grant nr. I/09/PG/19

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 23 stycznia 2020 roku Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc
w Jasionnie podpisało umowę o powierzenie grantu nr I/09/PG/19 ze Stowarzyszeniem LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Rowerowym szlakiem po ścieżkach regionalnej kultury i tradycji” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:wzmocnienie aktywności i zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez doposażenie Stowarzyszenia w trójkołowy sprzęt rowerowy. Zakup doposażenia umożliwi lokalnej społeczności uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym, uatrakcyjni im także czas wolny. Projekt skierowany jest do osób z grup defaworyzowanych tj. organizacji pozarządowych,dzieci, młodzieży, seniorów, osób w wieku produkcyjnym 20-50 lat, osób niepełnosprawnych.

Na ten projekt Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 5 000,00 zł.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

 

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU PARTNERA
do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu
Gdy Ci na Pierwsze Wybierają LIDER
do konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc
Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi
Województwo Mazowieckie
Jasionna 25 września 2019 rok

Czytaj dalej Ogłoszenie otwartego naboru partnera

Pomoc Żywnościowa ,, CARITAS”

Uprzejmie informujemy, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Białobrzegach z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Pomoc żywnościowa trafiła do 400 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu powiatu białobrzeskiego.

Wydano osobom potrzebującym:

 • 19,08827 ton żywności;
 • 000 paczek żywnościowych;
 • – posiłków;

W ramach Podprogramu 2018 dla 90 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  30 uczestników
 • Żywieniowe – dietetyczne – 1 spotkanie dla 30 uczestników
 • Kulinarne – 1 spotkanie dla 30 uczestników